راننده خودروی غلطک آسفالت شهرداری منطقه یک سنە در اثر سانحە درگذشت

راننده خودروی غلطک آسفالت شهرداری منطقه یک سنە در شرق کوردستان که برای جلوگیری از برخورد با کودکان از مسیر منحرف شده بود پس از برخورد با مانع جانش را از دست داد.

به گفته شاهدان عینی این حادثه “مادح جانی”راننده این غلطک فلزی برای جلوگیری از برخورد با کودکان نزدیک میدان ظفریه سنە مسیر خود را به سمت خانه ای مخروبه در آن نزدیکی منحرف می کند که شدت ضربه موجب واژگونی غلطک و زیر گرفته شدن راننده می شود.

سنگینی این غلطک آسفالت و نحوه برخورد به دیواره خانه مخروبه موجب شده است که این راننده ۲۲ ساله جان خود را از دست بدهد.

سالانە کارگران زیادی بە علت عدم رعایت اصول ایمنی، در اثر سوانح زخمی و یا جان خود را از دست می دهند، متاسفانە هیچ گونە اقدامی نیز از سوی نهادهای دولتی مسئول جهت اموزش نکات ایمنی بە کارگران انجام نمی شود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان