مریوان: انتقال یک شهروند بە زندان جهت اجرای حکم

KMMK:

روز یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹خورشیدی، “وریا دل‌انگیز” شهروند اهل مریوان، به منظور اجرای حکم به زندان حکومت در همان شهر منتقل شد.

طبق گزارش: نامبرده پیشتر از سوی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ حکومت در مریوان به ۴ ماه زندان و ۲۴ ضربه شلاق محکوم شده بود.

شایان ذکر است: نامبرده در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ خورشیدی، به دلیل شکایت دادستان حکومت در شهر مریوان به اتهام “اخلال در نظم عمومی” به دادگاه کیفری ۲ احزار شده بود.

باید خاطرنشان شد که: وریا دل‌انگیز در تاریخ ۴ مهر ۱۳۹۶خورشیدی نیز از سوی نیروهای امنیتی حکومت دستگیر شد و به زندان مرکزی حکومت در شهر سنه منتقل شده بود که نهایتا در آبان‌ماه همان سال با تودیع وثیقه آزاد شد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان