سرنوشت “سامان کریمی” زندانی سیاسی در ابهام

KMMK:

“سامان کریمی” فرزند محمد صالح، اهل بانە، زندانی سیاسی محبوس در زندان حکومت جمهوری اسلامی در شهر سنه، پس ماەها حبس هنوز در وضعیت نامشخصی‌ست.

سامان کریمی زندانی سیاسی کورد چندین ماه پیش به اتهام “همکاری با یک حزب کوردستانی” از سوی شعبه‌ اول دادگاه انقلاب اسلامی در سنه به ۱۳ سال حبس و اعدام محکوم شد. پرونده نامبرده اکنون در مرحله تجدیدنظر قرار دارد.

طبق گزارشات؛ تاکنون از روند محاکمه و اتهامات انتسابی بە سامان کریمی اطلاع دقیقتری در دست نیست. شایان ذکر است که، حکومت جمهوری اسلامی ایران همانند سالهای دهه‌ی شصت، دستگیری، اعدام و شکنجه را از سر گرفته و فشارهای جسمی، روحی و روانی بسیاری را بر زندانیان و خانواده‌ها و در کل ملت کورد در شرق کوردستان اعمال می‌دارد. به طوری که روزانە شاهد جنایت‌های این حکومت در شرق کوردستان هستیم.

جمعیت حقوق بشر کوردستان