فرزاد بە دلیل بی تفاوتی مسئولین ادارە کار خود را اتش زد

بە گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان در روز پنجشنبه مورخ ٦ خرداد ماه یک کارگر اخراجی به نام “فرزاد پریزن”  باریخین بنزین بر روی خود و اتش زن خود جانش را از دست داد.

در گزارش امدە  است کە  فرزاد کارگر یکی از خبازی های کرماشان  بودە کە جهت پیگری دلیل اخراج و طرح شکایت به اداره کار مراجعه نموده و خواستار رسیدگی به پرونده اخراج خو د و به جریان انداختن بیمه بیکاری اش می شود.

همچنین امدە است کە مسئولان اداره کار جواب سربالا و بی تفاوتی به کارگر نامبرده داده و فرزاد پریزن نیز در اوج نارحتی، تهدید به خودسوزی می کند در جواب به وی اعلام می کنند” هر غلطی دلت می خواهد بکن” وی نیز یک چهار لیتری بنزین که از قبل با خود برده بود را روی بدن اش ریخته و خود را به اتش می کشد و همان جا جان خود را از دست می دهد .

لازم به یاد اوری است که در روزهای اخیر نیز یک کارگر شهرداری  در کرماشان به دلیل تعویق حوقق ٦ ماهه خود و بی تفاوتی مسئولین اقدام به خودسوزی نموده و جانش را از دست می هد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان