بی خبری از سرنوشت یک شهروند ربودە شدە در لرستان

ک.م.م.ک:

سە شنبە ۱۷ آبان ۱۴۰۱ خورشیدی، سرنوشت محسن تیموری جوان ۲۳ سال اهل کوهدشت لرستان کە در ۳۱ شهریور ربودە شد، پس از گذشت نزدیک بە ۵۰ روز هنور نامعلوم است.

بر اساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، محسن تیموری شب ۳۱ شهریور در حین خروج از منزل بە شیوەای ربودە شدە کە حتی سوئیچ ماشینش جلوی درب منزلش رها شدە بود.

لازم بە ذکر است کە، تا کنون خانوادە این شهروند نتوانستەاند از سرنوشت فرزندشان اطلاعی بدست آورند.

م.ه

دیدگاهتان را بنویسید