روز جهانی کودکان گمشدە و ٢٠٠٠ کودک در اسارت داعش

سالانە بیش از ۲٠ کشور جهان روز کودکان گمشدە را گرامی میدارند از ان کشورها میتوان بە امریکا،روسیە،بریتانیا،اسپانیا،کرە جنوبی، المان، برزیل، مکزیک اشارە کرد.

برای اولین بار گرامیداشت کودکان گمشدە در ایالات متحدە امریکا در تاریخ ۱۹۸۳/۵/۲۵برگزار شد و بعد  از ان با تلاش اتحادیە اروپا همان روز روز جهانی کودکان گمشدە نام گرفت.

کوردستان هم جزء ملتهایی است کە این روز را گرامی میدارد و جزءملتهایی است کە کودکان گمشدە دارد و هر سال۵/۲۵ در حلبچە مراسمی برگزار میکند.

هدف از گرامیداشت این روز در کوردستان یاداوری واحترام گذاشتن بە کودکان قربانی است چە انهایی کە پیش خانوادەی خود برگشتەاند  چە کودکانی کە هنوز گمشدەاند و همچنین دادن پیام ضرورت پیگیری مداوم گشتن بە دنبال کودکانی است کە هنوز از حال انان خبری در دست نیست.

در پی گزارش مرکز جهانی کودکان گمشدە و تحت ستم براورد میشود سالانە حدود ۸ میلیون کودک در جهان گم میشود.

در کوردستان توسط رژیم دیکتاتور صدام حسین هزاران کودک  در پروسە انفال و بمباران شیمیایی حلبچە  کوچ دادە شدند، فروختە  شدند و از خانوادە خود جدا شدەاند کە بە غیر از تعداد بسیار اندکی از انان کە پیش خانوادە خود برگشتند از سرنوشت بقیە هیچ خبری در دست نیست.

در حملە داعش بە کوردستان گمان میرود حدود ٢٠٠٠ کودک کە اکثر انها دختران خردسال بودند توسط  جنگجویان داعشی ربودە شدند کە  بیشتر انها در کشورهای عربی بە عنوان بردەهای جنسی  در بازارهای عربی بە فروش رسایندە شدند. ‌

همچنین در این میان  تعداد زیادی از کودکان و جوانان نیز بە کشورهای دیگر پناە اوردەاند کە  از سرنوشت انها نیز  اطلاعی در دست نیست و گمان میرود در اروپا درگیر باندهای قاچاق کودکان شدە باشند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان با استناد ماده‌ دو كنوانسيون‌ حقوق‌ كودك، كشورهاي‌ طرف‌ كنوانسيون‌ تمام‌ اقدامات‌ لازم‌ را جهت‌ تضمين‌ حمايت‌ از كودك‌ در مقابل‌ تمام‌ اشكال‌ تبعيض‌، و‌ حمايتها و مراقبتهاي‌ لازمه‌ را براي‌ رفاه‌ كودكان‌، با توجه‌ به‌ حقوق‌ و وظايف‌ والدين‌ آنها، قيم‌ و يا ساير افرادي‌ كه‌ قانوناً مسئول‌ آنان‌ هستند، تضمين‌ كنند،  خواستار رسیدگی فوری بە وضعێت کودکان ربودەشدە توسط داعش  و خواستار بارزگرداندن این کودکان بە اغوش خانوادەهای خود میباشد.

جمعیت حقوق بشر کوردستاان