انتخابات فرمایشی حکومت خودکامه ایران را تحریم میکنیم

KMMK:
جمعیت حقوق بشر کوردستان، انتخابات در حکومت خودکامه جمهوری اسلامی ایران را انتخاباتی فرمایشی و در راستای تحکیم و تقویت استبداد، توتالیتاریسم و فاشیزم ملی – مذهبی میداند و انتخابات در این سیستم و شرکت در آن را تحریم میکند.
انتخابات یکی از اصول اساسی حق آزادی انتخاب بودە و حق رای به مثابه شرکت و تاثیر مردم در حاکمیت، تعیین سرنوشت و مهمترین رکن دمکراسی می باشد،  در سیستم حاکمیت جمهوری اسلامی ایران هیچ یک از این اصول در ارتباط با شکل و شیوه انتخابات رعایت نشده و تنها به فرمولی جهت تثبیت حاکمیت استبدادی ایران تبدیل شده است.
مردم سالاری، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، اصل برابری، انتخابات شفاف، شرکت احزاب و جریانهای سیاسی، حاکمیت قانون و… اصولی هستند که لازمه وجودی یک انتخابات آزاد و حقیقی را فراهم می‌سازند. اصولی که به هیچ وجه در حکومت جمهوری اسلامی ایران به آنها اعتراف نشده و رعایت نشده است و چه بسا با طراحی مکانیزم‌های تشدید کننده مانند شورای نگهبان، مجلس خبرگان و سایر دوایر و نهادهای وابسته، تمامی حقوق مردم در انتخاب نمایندگان خود را ضایع کرده است.
هدف جمهوری اسلامی ایران از برگزاری انتخابات بیشتر کشاندن مردم به پای صندوق رای برای کسب مشروعیت سیاسی نظام استبدادی ولایت فقیه می‌باشد.
گزینش افراد و محروم کردن نمایندگان حقیقی مردم از شرکت در انتخابات، عدم اعتراف به حق مردم در انتخاب آزادانه، ممنوعیت فعالیت احزاب و نهادهای سیاسی، بازداشت، حبس های طولانی مدت و اعدام فعالان سیاسی و نقص روزانه حقوق اساسی و قانونی مردم سرفصل هایی هستند که جوامع ایران و کوردستان  روزانه با آن روبرو بوده و در طول چهل سال گذشته آن را تجربه کرده‌اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان بر این باور است، در سیستمی که حقوق ابتدایی مردم  پایمال و با سرکوب و پلیسی کردن فضای جامعه، سعی بر تحمیل افکار و سیاستهای ضد انسانی خود میکند، انتخابات بی‌معناترین واژه ای است که میتوان به کار برد و در عوض آن میتوان از  سیستم انتصابات حکومتی جهت تثبیت و کسب مشروعیت سیاسی با فریب مردم دانست.
جمعیت حقوق بشر کوردستان ضمن تحریم انتخابات تحت حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران، شرکت در انتخابات را به مثابه شرکت در سرکوب و قتل عام مردم میداند و به  عموم جامعه کوردستان و ایران اعلام میدارد با تحریم انتخابات فرمایشی و شرکت نکردن در آن  زمینه های سقوط این حاکمیت استبدادی را فراهم خواهند آورد.
جمعیت حقوق بشر کوردستان