کارگران بازارچه مرزی مهران اعتصاب کردند

700 کارگر بازارچه مرزی مهران اعتصاب کردند

امروز بیش از 700 نفر از کارگران بازارچه مرزی مهران در شرق کوردستان  در اعتراض به ساماندهی کارگران بازارچه مرزی مهران توسط یک شرکت اعتصاب کرده و دست از کار کشیدند.

کارگران با اعتراض به اینکه یک شرکت قرار است کارگران را ساماندهی کند و بابت این ساماندهی 30 درصد از حق الزحمه کارگران را برای خود بردارد اعتصاب کردند.

قابل ذکر است که در سال جاری در چندین مورد،  کارگران شهرهای کوردستان دست به اعتصاب و اعتراض زده و از فشارها و محدودیت های وارده به کارگران گلایه داشته اند.

تجمعات اعتراضی شهرهای مریوان، سردشت ، پیرانشهر ، بانه و اکنون مهران به ناعدالتی ها و فشار های روزافزون دستگاه های حکومتی برمیگردد که به اشکال مختلف حقوق کارگران را ضایع و دستمزدها و فرصت های کاری و شغلی آنها را با محدودیت روبرو می کنند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان