کارگران کارخانه سیمان ایلام در مقابل ساختمان استانداری تجمع کردند

KMMK:
دوشنبه ۱۴بهمن ۱۳۹۸ شمسی، کارگران کارخانه سیمان ایلام ، در اعتراض به عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در مقابل ساختمان استانداری حکومت ایران در این شهر اقدام به تجمع اعتراض‌آمیز کردند.
کارگران معترض اعلام کرده اند؛ حدود ۸ سال است که کارگران این کارخانه خواسغ اجرای طرح طبقه بندی مشاغل هستند.
آنها همچنین ذکر کردند که در چند ماه گذشته مدیرعامل چندین بار وعده اجرایی شدن طرح را داده است، اما در عمل اقدامی صورت نگرفته و تلاش کردە است که با دادن وعده توخالی کارگران را از سر باز کند.
قابل ذکر است که کارگران واحدهای صنعتی در شرق کوردستان از کمترین خدمات لازمه و ممکن برخوردار هستند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان