گزارش ماهیانه وضعیت حقوق بشر در ماە ژانویە ٢٠٢٠

KMMK:

گزارش وضعیت حقوق بشر در ماه ژانویە سال ۲۰٢٠ به کوشش جمعیت حقوق بشر کوردستان با استناد به گزارش‌های متعدد این سازمان حقوق بشری گردآوری‌ شده است.

شایان‌ ذکر است این گزارش به دلیل عدم اجازه حکومت ایران به سازمان‌ها و گروه‌های حقوق بشری گزارش کاملی نیست و تنها بخشی از نقض سامانمند حقوق بشر در شرق کوردستان را به تصویر می‌کشد.

حکومت جمهوری اسلامی ایران با بازداشت شهروندان کورد، نقض حقوق مدنی و سیاسی، نقض آزادی عقیده و بیان، نقض حق حیات و امنیت شخصی، تبعیض‌های حکومتی، هتک حرمت شهروندان و همچنین شکنجه زندانیان سیاسی و نادیده گرفتن حقوق بنیادین زندانیان سیاسی، ماه مورد بررسی را به پایان رساند.

اعدام

بر اساس اطلاعات جمع اوری شدە در این ماە ٢ زندانی محکوم بە اعدام در زندانهای جمهوری اسلامی ایران در شرق کوردستان اعدام شدەاند. قابل ذکر است کە حکومت ایران آمار رسمی و دقیقی اعدامیها را اعلام نمیکند.

عددنامسنتاریخمحلاتهام
1دانش درویشی؟15.01.2020اورمیەقتل
2داریوش درویشی؟15.01.2020اورمیەقتل

زندان و بازداشت

در این ماە ٢٣ شهروند شرق کوردستان توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی حکومت ایران بازداشت شدە اند. بیشتر بازداشت شدگان بدون اتهام مشخص، بدون وجود حکم قضایی و با ضرب و شتم بازداشت شدەاند.

عدداسمسنتاریخمحلاتهام
1جبرئیل عزیزی؟01.01.2020روانسر؟
2عبدالرحیم نظری؟01.01.2020کرماشان؟
3آرام فتحی؟04.01.2020مریوان؟
4مادح مرادی؟05.01.2020سنه؟
5سیاوش حیاتی؟12.01.2020کرماشانفعال مدبی
6توفیق قلەکویی2313.01.2020سنه؟
7نبی تردست؟13.01.2020کرماشاندر ارتباط با اعتراض به انهدام یک فروند هواپیمای مسافرتی کشور اکراین
8سید اشکان والی زاده؟13.01.2020کرماشاندر ارتباط با اعتراض به انهدام یک فروند هواپیمای مسافرتی کشور اکراین
9صلاح غریبی؟13.01.2020کرماشاندر ارتباط با اعتراض به انهدام یک فروند هواپیمای مسافرتی کشور اکراین
10سیروس عباسی؟15.01.2020دیولانفعال مدنی 
11فریده ویسی؟15.01.2020دیولانفعال مدنی 
12آزاد عباسی؟15.01.2020دیولانفعال مدنی 
13زانیار احمد پور؟15.01.2020سنهدر جریان تجمع اعتراضی دانشجویان که در حمایت از جانباختگان هواپیما
14ارشد اتابک؟15.01.2020سنهدر جریان تجمع اعتراضی دانشجویان که در حمایت از جانباختگان هواپیما
15مسلم سلیمانی؟15.01.2020سنهدر جریان تجمع اعتراضی دانشجویان که در حمایت از جانباختگان هواپیما
16آمانج نیک‌پی2216.01.2020مریوان؟
17کامبیز اسدی؟21.01.2020کامیاران؟
18فاتح میرزایی؟22.01.2020ثلاث باوه جانی؟
19فردین مرادی؟23.01.2020سنهزندانی سیاسی سابق
20وحید فتاحی؟26.01.2020پاوهعدم استفاده از عنوان «شهید» برای قاسم سلیمانی 
21مظفر ولدبیگی؟26.01.2020پاوهعدم استفاده از عنوان «شهید» برای قاسم سلیمانی 
22سلمان افرا2226.01.2020مریوان؟
23عثمان دل ‎آویز3030.01.2020مریوان؟

کولبران
دراین ماه نیز تعدادی از کولبران شرق کوردستان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران کشته و یا زخمی شده اند. دراین ماه 1 کولبر و کاسبکار کشته  و ١٥ کولبر و کاسبکار زخمی شده اند. 

کولبر و کاسبکار کشتە شدە

نامسنتاریخمحلعلت
1خضر بینوا2506.01.2020سردشتدر اثر شلیک نیروهای انتظامی

کولبر و کاسبکار زخمی شدە

عدداسمسنتاریخمحلعلت
1بهنام علیزاده؟05.01.2020خویدر اثر شلیک نیروهای انتظامی
2علی یوسفی؟05.01.2020خویدر اثر شلیک نیروهای انتظامی
3مجید مظلومی؟10.01.2020مرزچالدراندر اثر شلیک نیروهای انتظامی
4شوان عبداللهی؟10.01.2020مرزی سردشتدر اثر شلیک نیروهای انتظامی
5محمد مراز؟10.01.2020مرز چالدراندر اثر شلیک نیروهای انتظامی
6امید حیدری؟10.01.2020مرز پیرانشاردر اثر شلیک نیروهای انتظامی
7جمال بالکی؟17.01.2020ارتفاعات ته‎ته در اثر سقوط از ارتفاعات
8محمد خدر حسین3823.01.2020حاجی عمرانشلیک مستقیم نیروهای سپاه پاسداران
9محمد رحمان سلیمان2723.01.2020حاجی عمرانشلیک مستقیم نیروهای سپاه پاسداران
10سالار رحمانی2326.01.2020مرز گچتورمزدر اثر شلیک نیروهای انتظامی
11محی‌الدین عزیزی؟26.01.2020سردشتدر اثر شلیک نیروهای انتظامی
12اسعد پیری؟27.01.2020قندیلدر اثر شلیک نیروهای انتظامی
13حسین هادی زاده2931.01.2020مرز قطوردر اثر شلیک نیروهای انتظامی
14علی هادی زاده2231.01.2020مرز قطوردر اثر شلیک نیروهای انتظامی
15مظهر سید رستمی؟22.01.2020ثلاث‌باوه‌جانیدر اثر شلیک نیروهای انتظامی

مین

بر اثر انڤجار مین در این دو ماە دو نفر زخمی شدەاند.

عدداسمسنتاریخمحل
1حجت کارگر ؟18.01.2019ایلامکارمند پاکسازی مین
2؟؟18.01.2019ایلامرانندە بیل مکانیکی مینروبی

خودکشی

در این ماە ٦ نفر خودکشێ کردەاند

عددنامسنتاریخمکانعلت؟
1محمد قادری؟18.01.2020سردشتمشکلات خانوادگی
2خالد مرادی؟18.01.2020کامیراننامعلوم
3افروز مینایی1518.01.2020بوکاننامعلوم
4ریبوار ملایی1519.01.2020سنهنامعلوم
5عبداللە خضر پور؟25.01.2020مهابادنامعلوم
6سیران احمد زاده؟26.01.2020سردشتمشکلات خانوادگی

در پایان جمعیت حقوق بشر کوردستان از مردم شرق کوردستان می‌خواهد کە در احقاق حقوق خود کوشا وسعی نمایند هرگونه تبعیض و نابرابری را کە از جانب جمهوری اسلامی ایران به آن‌ها روا داشته می‌شود را بە گوش جهانیان برسانند.
جمعیت حقوق بشر كوردستان