سایکس پیکو، مسبب بحرانهای خاورمیانە و فراهم کننده سیاست های انکار و نسل کشی کوردها

سایکس پیکو، مسبب بحرانهای خاورمیانە و فراهم کننده سیاست های انکار و نسل کشی کوردها بود.

موافقت‌نامه سایکس-پیکو که توافقی سری در سال ۱۹۱۶ میان دولت‌های پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و فرانسه بود، توافق نامه ای بود که تقسیمات خاورمیانه را بر اساس منافع کشور های بریتانیا و فرانسه و دول غربی انجام داد، تقسیماتی که بحرانهای بعد از آن را تا زمان حال سبب شده است.
موافقت‌نامه سایکس-پیکو توافقی میان بریتانیا کبیر و فرانسه بود که در ماه مه ۱۹۱۶ در خلال جنگ جهانی اول و با رضایت روسیه برای تقسیم امپراتوری عثمانی منعقد شد. این توافق‌نامه به تقسیم عثمانی مابین فرانسه و بریتانیا منجر شد. مناطقی که قبل از آن تحت کنترل عثمانی بودند.

توافقی که پایه‌ها و پیامدهای آن تا به امروز بر این منطقه تأثیرگذار بوده است و بحرانهای پی در پی به همره داشته است. جنگهای همیشگی، بحران های انسانی، کشتار و نسل کشی، آواره شدن هزاران انسان و سیاست های نسل کشی علیه مللی که بر اساس تقسیمات سایکس پیکو از حق تعیین سرنوشت خویش ومحرو شدند و همواره از سوی دولت و ملت حاکم مورد قتل عام و انکار قرار گرفته اند.
کوردستان و تقسیم آن مابین کشورهای جدید تازه تأسیس یکی از اصلی ترین و عمده ترین بحرانهایی بود که تا حال حاضر نیز تداوم داشته است. بر اساس توافق بریتانیا و فرانسه و دیگر قدرتهای آن دوره، کوردستان تحت حاکمیت عثمانی که آن زمان ایالتی از عثمانی بود مابین کشورهای جدید ترکیه، عراق و سوریه تقسیم شد و از حق تعیین سرنوشت خود محروم شد، قابل ذکر است که بخش عمده ای از کوردستان نیز تحت حاکمیت ایران قرار گرفت.

با تقسیم کوردستان مابین کشورهای ایران، ترکیه، سوریه و عراق، بحرانی جدی و همیشگی در خاورمیانه شکل گرفت، چهار دولت تازه تاسیس همواره سعی در اسیمیلاسیون و انکار کوردها داشته اند، بارها کوردها را قتل عام و میلیون ها انسان کورد مجبور شدند که از محل زندگی خود خارج و به سرزمین های دیگر پناهنده شوند.
همزمان با این تقسیم و همواره کوردها خواستار به رسمیت شناخته شدن و احقاق حقوق خود بوده اند و در این زمینه بارها قیام کرده اند، ولی همواره با توافق کشورهای حاکم بر کوردستان و کمک دول غربی سرکوب شده اند.
بعد از گذشت سالها کوردها موفق شده اند، که دو منطقه فدرال برای خود تشکیل دهند، جنوب کوردستان و غرب کوردستان هم اکنون از حکومت خود برخوردار بوده و خود سرزمین و ملت خود را اداره می کنند، در شمال کوردستان مبارزه کوردها پا به مرحله نوینی گذاشته است، دولت ترکیه جنگ همیشگی علیه کوردها را شدت بخشیده و سعی دارد سیاست‌های انکار و نسل کشی خود را تکمیل کند، ایران نیز به مانند ترکیه فضایی کاملا امنیتی را بر شرق کوردستان حاکم کرده و با اعدام و زندانی کردن کوردها سعی بر تداوم حاکمیت خود دارد.
جمعیت حقوق بشر کوردستان با محکوم نمودن معاهده سایکس پیکو که در آن اراده ملل مد نظر قرار داده نشد، از جامعه ملل می خواهد که سعی در پایان سیاست های استعماری و ضد انسانی داشته باشند و بر اراده ملل در حق تعیین سرنوشت و حاکمیت خود اعتراف کرده و کمک رسان آنها باشند.
همزمان با پایان معاهده سایکس پیکو لازم است جامعه جهانی سایت های ضد انسانی خود را اصلاح و یاری رسان ملت کوردستان باشد که بتواند ملت و سرزمین خود را یکی کرده م کوردها بتوانند در سرزمین و کشور خود در آزادی و آشتی زیست شایان خود را داشته باشند.
همزمان جمعیت حقوق بشر کوردستان از ملت کوردستان می خواهد تلاش خود را برای آزادی بیشتر کرده و با اتحاد و همبستگی سعی در آزادی کوردستان نمایند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان