عدم رسیدگی شهرداری، خیابان های مهاباد را به زباله دانی تبدیل کرده است


KMMK:
شنبه ۲۳آذر ۱۳۹۸ شمسی، شهروندان شهر مهاباد از عدم رسیدگی شهرداری شهر به وضعیت بهداشت این شهر به ستوه آماده و خواستار انجام وظایف شهرداری این شهر در رسیدگی به بهداشت و پاکیزگی این شهر شدند.
در تصاویری که شهروندان مهابادی برای جمعیت حقوق بشر کوردستان ارسال کرده‌اند، مشاهده میشود که زباله دان های سطح شهر به شکل وحشتناکی مملو از اشغال بوده و شهرداری این شهر اقدامی جهت جمع آوری زباله ها نکرده و محیط اطراف سطل های زباله نیز مملو از زباله شده است
وضعیت نامناسب دور سطل زباله ها و وجود وسایل غیر بهداشتی در اکثر میادین اصلی شهر مهاباد به چشم میخورد.
در گزارشی که یکی از شهروندان ارسال کرده است، مشاهده میشود که مسیرهای منتهی به میدان پژوهش شهر آلوده و و‌پر از زباله شده است.
قابل ذکر است که شهر مهاباد یکی از شهرهای شرق کوردستان بوده که حکومت کمترین بودجه سالیانه را به این شهر اختصاص داده و وضعیت شهری آن از جمله وضعیت خیابانهای داخل شهری و مابین شهری آن کاملا فرسوده شده اند. اکنون مشکل زباله و عدم رسیدگی شهرداری نیز به آن افزوده شده است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان

تلگرام
@KMMKKURDISTAN
پەیوەندی/ارتباط
@KMMKADMIN