بانه‌/مریوان ،بیشترین آمار بازماندگان از تحصیل

KMMK:

معاون رئیس آموزش ابتدایی شهر سنه عبداللهی اعلام کرد: هم‌اکنون ۱۹٨ دانش‌آموز بازمانده از تحصیل شناسایی شده‌اند که شهرهای بانه و مریوان بشترین آمار این بازماندگان را در خود جای داده‌اند.

همچنین در ادامه این خبر اعلام داشتند که، بانه با ۴۹ دانش‌آموز و مریوان ۴٨ دانش آموز بازمانده از تحصیل بیشترین آمار دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل را شامل میشوند.

لازم بذکر است که، آمار و ارقام اعلام شده از سوی حکومت ایران به نوعی سرپوش گذاشتن بر اصل مسئله و گریز از افشای دلایل اصلی این فاجعه‌ در کوردستان است، صدها روستا در شرق کوردستان و همچنین مناطق حاشیه شهری در شهرهای شرق کوردستان محروم از داشتن مدرسه وهر نوع امکانات تحصیلی هستند،
این خود به نوعی بیانگر کور شدن روزنەهای امید برای اشتغال در آینده از راه تحصیل‌ و دامن زدن به فاجعه بیکاری و تنگ‌تر کردن دایره اشتغال و هموارکردن هر چه بیشتر امکان به کارگیری این افراد از سوی حکومت ایران در شرق کوردستان برای اهداف خود میباشد.

بیکاری و صلب هر نوع امکان اشتغال‌زایی از سوی حکومت ایران در این مناطق گاه مسبب اصلی تن دادن افراد به اهداف پلید این حکومت میباشد. لذا اهمیت دادن به امکانات تحصیلی و جلوگیری از ترک تحصیل کودکان میتواند راه‌کار اساسی و مهم برای جلوگیری از رقم خوردن آینده تاریک برای این سرمایه‌های ملی کوردستان باشد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان