کشته شدن دوکاسبکار توسط نیروهای مرزی جمهوری اسلامی ایران

KMMK:

روز شنبه ۲ آذرماه ۹٨ نیروهای مرزی جمهوری اسلامی ایران در نوار مرزی منطقه شنو(اشنویه) پس از بازداشت دو کاسبکار به نامهای ” ناصر مرادپور و سمکو قادرنیا” با شلیک مستقیم هردو نفر را کشتند.

بر اساس حکایت شاهدی محلی و به نقل از شبکه حقوق بشر کوردستان: نامبردگان در روز۲٨ آبان به همراه کاروانی با اسب جهت کسابت به سوی مرزهای جنوب کوردستان در راه بوده که توسط نیروهای مرزی ایران به وسیله خمپاره انداز به آنها حمله شده و کل اسبهای آنان کشته می شوند.
در ادامه شاهد افزود: نامبردگان به ناچار به جنوب کوردستان رفته و در تاریخ مذکور با یک اسب و بدون بار بر شرق کوردستان درحال رجعت بودند که توسط نیروهای مرزی بازداشت و مورد شکنجه قرار گرفته، سرانجام با شلیک مستقیم سربازان مرزی حکومت ایران کشته شده و جنازه آنان به رودخانه ای در آن نواحی انداخته شده که پس از یک روز جنازه های منجمد مقتولان توسط مردم منطقه از آب گرفته می شود.

بر اساس آمار مرکزیKMMK از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون با شلیک مستقیم نیروهای مرزی جمهوری اسلامی ایران ۱۶ کاسبکار زخمی وبا احتساب این دو مورد ۱۴ کابکار نیز کشته شده اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان