بیش از ۱۷۷ هزار واحد روستایی در استان اورمیه نیاز به بازسازی دارند

KMMK:
محمود بدلی، مدیرکل بنیاد مسکن حکومت ایران در استان اورمیه  گفته است: براساس آخرین سرشماریها، این استان دارای ۲۵۸ هزار و ۴۴۵ واحد مسکونی روستایی است که از این تعداد واحد روستایی ۱۷۷ هزار و ۱۰۰ واحد نیازمند بازسازی هستند.

وی در خصوص وضعیت استان در زمینه مقاوم سازی مساکن روستایی نسبت به استاندارد کشوری گفتە است: در حال حاضر عملکرد مقاوم سازی مساکن روستایی در استان ۲۷ درصد بوده که این وضعیت در کشور ۴۲ درصد است.
فرسودگی بافت شهری و به خصوص روستایی و عدم رسیدگی دولت جمهوری اسلامی ایران  یکی از بزرگترین مشکلات همشهریان در شرق کوردستان است که این خود خطرات ناشی از عوامل طبیعی مانند زلزله و سیل را بیش از پیش کرده و به یکی از عوامل مهم نیز برای تخلیه و کوچ روستاییان به حومه شهرهاست.

جمعیت حقوق بشر کوردستان