اقدام به خود كشى دختر ۲۲ساله مريوانى و حلق آويز كردن خود

طبق گزارشات رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان:درتاریخ۲۲اردیبهشت۹۵  دختر ۲۲سالەی مریوانی درشرق کوردستان طى اقدامى خودرا حلق آويز كرده،کەدر حالت نیمە جان بە بیمارستان بوعلی مریوان انتقال دادە شدە است واکنون بەدر بخش مراقبتهای ویژە بە کمک دستگاە اکسیژن قادر بە نفس کشیدن می باشد و امید بە بهبودی دارد.

شایان ذكر است اخبار مربوط به خود كشى كم كم به امرى عادى ر روزمره در شرق كردستان تبديل شده است.هرچندکە اقدام بەخودکشی بە علت یأس وناامیدی مردم و میزان پائین امید بەزندگی در این بخش ازکوردستان میباشد امابااین حال سياستهاى دولت وسیستم جمهوری اسلامی نیز خوديكى از اصليترين دلايل بە وجود آورنده چنین وضعيتى در شرق كوردستان مى باشد

طبق آخرين آمار سازمان بهداشت جهانى درهر٤٠ثانيه يك آمار خودكشى اعلام مى شود كه در سال ۸٠٠هزار نفر رادر بر میگیرد.کە٤٠٦۹نفر سهم ایران از این آمار مى باشد و ايران را در پلە یک صد وبيست و چهارم قرار می دهد.روزانە در ایران ۱۱نفر خودکشی میکنند کە در این میان شهرهای شرق کوردستان درپلە نخست مربوط به خود كشى نوجوانان و جوانان در ايران قرار دارند. به صورتى كه اين آمار در استانهاى ايلام و كرماشان دوبرابر و نيم آمار كل كشور مى باشد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان