گزارش ماهیانه وضعیت حقوق بشر در ماە سپتامبر ٢٠١٩

KMMK:

این گزارش وضعیت حقوق بشر در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۹ به کوشش جمعیت حقوق بشر کوردستان با استناد به گزارش‌های متعدد این سازمان حقوق بشری گردآوری‌ شده است. شایان‌ ذکر است این گزارش به دلیل عدم اجازه حکومت ایران به سازمان‌ها و گروه‌های حقوق بشری گزارش کاملی نیست و تنها بخشی از نقض سامانمند حقوق بشر در شرق کوردستان را به تصویر می‌کشد. حکومت جمهوری اسلامی ایران با بازداشت شهروندان کورد توسط نیروهای امنیتی و انتظامی با نقض حقوق مدنی و سیاسی، نقض آزادی عقیده و بیان، نقض حق حیات و امنیت شخصی، تبعیض‌های حکومتی، هتک حرمت شهروندان و همچنین شکنجه زندانیان سیاسی و نادیده گرفتن حقوق بنیادین زندانیان سیاسی، ماه مورد بررسی را به پایان رساند.

اعدام

بر اساس اطلاعات جمع اوری شدە در این ماە ٥ زندانی محکوم بە اعدام در زندانهای جمهوری اسلامی ایران در شرق کوردستان اعدام شدەاند.

1لیلا زرافشانزندان سنهبە اتهام قتل همسرش 
2رئوف آزادی خواهزندان ارومیهبه اتهام مواد مخدر
3شهاب الدین (سیف الدین) محمدپورزندان ارومیهبه اتهام مواد مخدر
4ابراهیم احمدی پورزندان ارومیهبه اتهام مواد مخدر
5علی محمود زادهسلماسبه اتهام قتل عمد

زندان و بازداشت

در این ماە ١٢ شهروند شرق کوردستان توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی حکومت ایران بازداشت شدە اند.

1امیرمحمد خانی؟13.09.2019دیواندره؟
2فرهاد  نوری؟13.09.2019ارومیهبه اتهام همکاری با احزاب مخالف 
3صفر نوری؟13.09.2019ارومیهبه اتهام همکاری با احزاب مخالف 
4پرویز نوری؟13.09.2019ارومیهبه اتهام همکاری با احزاب مخالف 
5علی عزیزی؟13.09.2019ارومیهبه اتهام همکاری با احزاب مخالف 
6نه‌به‌ز (کاوه) کیان‌پور؟14.09.2019سنهفعال کارگری
7گوران خدامرادی3518.09.2019سنهبه اتهام همکاری با احزاب مخالف 
8مادر بهمن قبادی؟22.09.2019؟؟
9محمد امین خضری؟24.09.2019پیرانشهر؟
10دلیر نری؟26.09.2019سنه؟
11ابراهیم پیری؟28.09.2019سنه؟
12سیروان رحیمی؟30.09.2019دهگلان؟

کولبران
دراین ماه نیز تعدادی از کولبران شرق کوردستان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران کشته و یا زخمی شده اند. دراین ماه ٣ کولبر و کاسبکار کشته  و ١٠ کولبر و کاسبکار زخمی شده اند.  قابل ذکر است کە ٢ شهروند نیز با شلیک مستقیم نیروهای نظامی ایران زخمی شدە اند.

کولبر و کاسبکار کشتە شدە

١خالص حمیدزاده2221.09.2019ماکوشلیک نیروهای ترکیە
٢ادریس وه یسی؟16.09.2019پیرانشهرشلیک نیروهای انتظامی
٣ریبوار عمرزاده؟22.09.2019اشنویهشلیک نیروهای انتظامی

کولبر و کاسبکار زخمی شدە

1یوسف مصطفی پور ؟07.09.2019سردشت شلیک نیروهای هنگ مرزی
2رحمت نادریان؟07.09.2019روستای دره ناخیتصادف
3محمد احمدیان؟08.09.2019مرز پیرانشهرشلیک نیروهای هنگ مرزی
4محمد هادى زاده2515.09.2019خویشلیک نیروهای هنگ مرزی
5محی‌الدین مام‌خدری؟17.09.2019سردشتشلیک نیروهای هنگ مرزی
6کیهان اکرم؟20.09.2019سقزشلیک نیروهای هنگ مرزی
7خدر بیلوکه؟21.09.2019سردشتشلیک نیروهای هنگ مرزی
8مجید خالد زاده؟22.09.2019پیرانشهرشلیک نیروهای هنگ مرزی
9شفیع حمیدی؟23.09.2019ارومیهشلیک نیروهای هنگ مرزی
 10رسول گوران؟22.09.2019اشنویهشلیک نیروهای انتظامی

شهروندان کشتە شدە

1جعفر احمدی16.09.2019خویشلیک نیروهای نظامی
2نیما آهون19.09.2019سنهشلیک نیروهای نظامی

خودکشی و قتل:

دراین ماه نیز ٦ نفر خودکشی کرده کە یک نفر آن زن و بقیە مرد میباشند.

1هادی صمدیان؟12.09.2019سقزمشکلات خانوادگی
2هاوژین2721.09.2019سنهبه دلیل مشکلات زندگی
3یدالله قبادی6022.09.2019کامیرانمشکلات خانوادگی
4فرزاد ویسی3022.09.2019کامیرانعلت؟
5رامین نبردی1726.09.2019مهابادعلت؟
6وحیدکربلایی؟27.09.2019زندان ارومیه انتقال بە بند دیگر

باید اذعان داشت سوای مباحث فوق، دربسیاری موارد دیگر حکومت جمهوری اسلامی ایران موجبات نقض حقوق بشر را نسبت به ملت کورد در شرق کوردستان فراهم آورده است که به صورت رسمی آمار و ارقام آن در دسترس نمی باشد/
در پایان جمعیت حقوق بشر کوردستان از مردم شرق کوردستان می‌خواهد کە در احقاق حقوق خود کوشا وسعی نمایند هرگونه تبعیض و نابرابری را کە از جانب جمهوری اسلامی ایران به آن‌ها روا داشته می‌شود را بە گوش جهانیان برسانند.
جمعیت حقوق بشر كوردستان