خودکشی نوجوانی دیگر در شرق کوردستان

جسد دختری ۱۵ ساله در زیرزمین منزل پدرش پیدا شد. به گفته شاهدان این دختر نوجوان خود را حلق‌آویز نموده بود

بە گزارش جمعیت حقوق بشر کردستان: امروز یک شنبە ١٩ اردیبهشت ساعت ١٩.٠٠ بە وقت محلی «آرزو دژانگاە» ١٥ سالە اقدام بە خودکشی کرد و جانش را از دست داد. این نوجوان ١٥ سالە اهل خیابان موسوی در مریوان می باشد.
گفته شده است؛ دلیل اصلی خودکشی ای نوجوان اختلافات خانوادگی بودە است.

لازم بە ذکر است کە طی چند ماە گدشتە تاکنون بیش از ٨ نوجوان در شرق کردستان اقدام بە خودکشی نمودە و جانشان را از دست دادەاند. بنا بە آمارهای رسمی و غیر رسمی شرق کوردستان رتبەهای اول خودکشی را در بین جوانان و نوجوان در سطح ایران بە خود اختصاص دادە است تا جایی کە در استان ایلام و کرماشان آمار خودکشیها دو برابر و نیم آمار خودکشی در سطح کشوری میباشد.

فشارهای اقتصادی، نگاە امنیتی دولت نسبت بە شهروندان شرق کردستان، فقر و بیکاری ، نداشتن امید بە آیندە از علل خودکشی در شرق کوردستان محسوب شدە است.

جمعیت حقوق بشر کردستان
08/05/2016