اعدام يك جوان اهل سنقر در زندان حكومت ايران در كرماشان

KMMK:
يكشنبه ١٣ مرداد ماه ١٣٩٨ شمسى ، حميد اوسطى ٢٤ ساله اهل سنقر در زندان حكومت ايران در كرماشان به دار آويخته شد.

نامبرده متولد روستاى سفيد زنگورى از توابع سنقر و كوليايى كه در ١٧ سالگى در يك حادثه يك نفر را به قتل مى رساند.
حميد اوسطى به مدت ٦ ساله كه در زندان ديزل آباد كرماشان زندانى بود.

طبق مركز امار حمعيت حقوق بشر كوردستان از ابتداى سال ميلادى تاكنون ٢٩ تن اعدام شده كه ٢٦ تن از انان مرد و ٣ نفر نيز زن بوده با اعدام اين شهروند سنقر امار اعدامها به ٣٠ نفر رسيد.

جمعيت حقوق بشر كوردستان