نیروهای مسلح جمهوری اسلامی کشتن کولبران کم نبود حالا کولە بار کولبران را نیز غارت می کنند

KMMK:

بر اساس گزارشات رسیدە ، نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران علاوە بر اینکە دەها کولبر کورد را بە قتل رساندە و دە ها تن دیگر را نیز زخمی و مجروح کردە، این بار دست بە غارت و ربودن بار وکول کولبران را نیز کردە اند.

این نیروها در” دول حەمە لاو ” بیش از ۱۰۰ کوله بار حاوی تانا کورا، ماهواره و سیگار کولبران را به غارت برده اند. از طرفی هم خبر رسیدە که نیروهای مرزی حکومت اقلیم کوردستان هم دست به بازداشت نگهبانان “کول ها” کرده و شماری از آنان را دستگیر کرده کە بعدا آزاد شدند.
شایان ذکر است کە از همە طرف بەکولبران فشار مضاعف وارد می شود ، از گریز و تعقیب و بازداشت تا رسیدە بە آتش مستقیم بە سوی این قشر درماندە .

جمعیت حقوق بشر کوردستان
@KMMKADMIN ارتباط

کانال تلگرام
@KMMKKURDISTAN