توطئه‌چینی دولت ترکیه در زندان رحا در شمال کوردستان

KMMK:

زندانیان پرونده پ. ک.ک در گروه T در زندان شماره ۲ رحا در نامه‌ای که به خارج از زندان فرستاده‌شده، اشاره داشتند که فشار و شکنجه در این زندان به اوج خود رسیده است و با اشاره به وضعیتی همچون شرایط حاکم در سال ۱۹۹۰ در شرناخ که قانون‌های دولتی کنار گذاشته‌شده بودند و گروه‌ تندروهای ترک (فتو) و گروه‌های انتقام‌گیر ترک بنام (تیت)، سازمان خبررسانی ژاندارمری (ژیتَم) و گروه‌های دیگری که در بیشتر این مناطق راه‌اندازی شده و قدرت را در دست گرفته و فعالیت داشتند و اقدام به آتش زدن هم مناطق زیر سلطه خودکرده و منطقه را در آشوب و پریشانی تام فروبرده بودند، وضعیت کنونی رحا به‌گونه‌ای یادآور وضعیت رقت‌بار آن زمان شرناخ است.

همچنین اشاره‌ داشته‌اند، از زمانی که فاتح سرتاچ به‌عنوان رئیس زندان برگزیده‌شده، زندان به‌گونه‌ای ضد بشری اداره می‌شود و با تحقیر زندانیان سعی در تسلیم اراده آن‌ها و تلاش برای جذب زندانیان داشته و در همین راستا اقدام به ممنوع کردن هر نوع فعالیت ورزشی، هنری، همچون نقاشی، موزیک کرده‌اند و با شیوه‌های خاص از ملاقات زندانیان ممانعت کرده و دسترسی به دکتر را محدود و در تلاش برای به‌ صفر رساندن ارتباط زندانیان با دنیای خارج هستند.

در پایان زندانیان از جمعیت حقوق بشر ترکیه و همچنین انجمن دفاع از زندانیان و تمام دست‌اندرکاران و مسئولان خواسته‌اند که از طریق وزارت داد (عدالت) کمسیون حقوق بشر مجلس در مقابل این سازمان که سازمانی همانند (فتو) می‌باشد با اقدامی جدی به تکاپو افتاده تا راهکاری قانونی و انسانی علیه آن‌ها اعمال گردد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان