تجمع اعتراضی عشایر و کشاورزان استان ایلام

KMMK:

پنج شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ خورشیدی، عشایر و کشاورزان شهر رزنه در استان ایلام در واکنش به بودجه خواری و بی توجهی مسئولین به این دو قشر از جامعه دست به تجمع اعترضی زدند.

براساس گزارش: کشاورزان و عشایر اعلام کرده اند که مسئولین سهمیه آرد به آنها اختصاص نداده اند و از طرفی بودجه تعیین شده برای جاده کشی که از سوی شورای شهر تصویب شده بود توسط شهرداری صرف تبلیغات اسلامی شده است.

قابل ذکر است که: جامعه شرق کوردستان از ابتدایی ترین امکانات رفاهی و معیشتی بی بهره مانده و باوجود فراونی ظرفیتهای بسیار بالای موجود در شرق کوردستان، کمترین سهم را از آن ثروت داشته و در فقر زندگی میکنند. از سوی دیگر سهمیه بودجه سالانه در نظر گرفته شده برای شرق کوردستان صرف ترویج و آسمیله کردن فرهنگی و مذهبی میشود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان