احضار ۳ شهروند بە ادارەی اطلاعات

KMMK:

روز دوشنبە ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ خورشیدی، سه شهروند کورد با نام‎های «سلمان عبدی، ایوب وآرام احمدی » اهل روستای تنگیسر از منطقە ژاورود سنە، بە ادارە اطلاعات جمهوری اسلامی در این شهر احضار شدند.

طبق گزارش، این ۳ شهروند برای چندین ساعت از جانب ماموران اطلاعات جمهوری اسلامی ایران مورد بازجویی قرار گرفتند.

شایان ذکر است کە سلمان عبدی از اعضای شورای روستای تنگیسر بودە و تا لحظەی انتشار این خبر هیچ اطلاعاتی در مورد علت احضار این افراد مشخص نگردیدە است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان