یک شهروند شمال کوردستان با گذشت ۲ سال همچنان در ایران زندانی است

KMMK:

اردیبهشت ۱۳۹۶ رحمی تورگوت اهل شمال کوردستان برای دیدار با خانواده اش به صورتی قانونی وارد ایران شد اما دو روز پس از ورودش توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت و سپس زندانی شد.

شواهد حاکی از انست کە، نامبرده برای دیدار با خانوادەاش کە در شرق کوردستان سکونت دارند بە شرق کوردستان سفر کردە که از سوی نیروهای امنیتی ایران بازداشت و پس از دو ماه بازجویی در بازداشتگاه این نیروها به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در یکی از احزاب ضد حکومت به ۵ سال زندان محکوم و به زندان حکومتی در اورمیه منتقل شد.

لازم به ذکر است؛ پش از گذشت ۲سال از زندانی شدن رحمی تورگوت، نامبرده همچنان در بند زندانیان معمولی نگهداری می شود و قانون تفکیک جرائم برای این زندانی اعمال نشده است.
باید یاد آور شد؛ حکومت ایران به طور مدام برای به زندان انداختن و فشار بر روی کوردها از هر گونه بهانه تراشی و تهمت زنی سود جسته به صورتی که هم اکنون در زندانهای ایران تعداد زیادی از کوردهای شمال و جنوب کوردستان زندانی هستند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان