رضا امجدی فعال اجتماعی و کارگری بازداشت شد

KMMK:

روز جمعه دوم فروردین ماە ۱۳۹۸ شمسی، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران رضا امجدی فعال مدنی و کارگری ساکن حسن‌آباد سنە (سنندج) را بازداشت کردە و بە مکانی نامشخص انتقال دادند. تا لحظه  نشر این خبر از سرنوشت وی خبری در دسترس نیست.

جمهوری اسلامی ایران یکی از محدود کشورهایی است کە بدون مجوز دادگاه و اساساً بدون در جریان گذاشتن خانواده‌ی شهروندان آنان را ربودە و بە مکان‌های نامشخصی منتقل کرده و بعداً با طرح اتهامات واهی و غیرمنطقی این افراد را محکوم می‌نماید.

جمعیت حقوق بشر کوردستان