کارکنان شهرداری سرابله برای دریافت حقوق معوقه خود تحصن کردند

KMMK: ‌

روز چهارشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ کارکنان شهرداری سرابله از توابع ایلام در شرق کوردستان جلوی درب شهرداری حکومت در سرابله به نشان،اعتراض تجمع کردند.

لازم به ذکر است؛ تحصن کننده گان خواستار پرداخت شدن حقوق و مزایای معوقه خود از سوی این نهاد حکومتی بودند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان