نیروهای اطلاعات مانع از برگزاری مراسم عید نوروز در پالنگان شدند

KMMK:

اسفند ۱۳۹۷ خورشیدی ، شورای روستای پالنگان طی اطلاعیەای اعڵام داشتند کە مراسم عید نوروز امسال در پلنگان لغو شدە است.

لازم بذکر است کە تا کنون بە دلیل خاصی برای لغو این مراسم اشارە نشدە است.
بە گفتە یک منبع آگاە ، بە دلیل فشارهای نیروهای ادارە اطلاعات جمهوری اسلامی در شهر کامیران این مراسم لغو شدە است.

شایان ذکر است کە هر سالە بە دلیل برگزاری این مراسم مسافران زیادی برای سفر و سیاحت بە این روستا امدە و این امر باعث رونق اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم میشود در شرایط سختی کە مردم بدلیل نبود فرصت شغلی و فشار زندگی مجبور بە روی آوردن بە کار پر خطر کولبری شدەاند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان