عدم پرداخت یکسال حقوق کارکنان و پرسنل کشتارگاه ایلام

KMMK :

سه شنبه ۳۰ بهمن ماه۱۳۹۷، کارگران کشتارگاه ایلام در اعتراض به عدم پراخت یکسال حقوق و عیدی و مزایای سالهای قبل در مقابل استانداری جمهوری اسلامی ایران در ایلام تجمع اعتراضی برگزار کردند.
گفته شده که طی یکسال گذشته این کارکنان هیچ حقوقی را دریافت نکرده اند

به دلیل افزایش سرسام آور تورم و بی کاری در نتیجه سیاستهای نادرست جمهوری اسلامی ایران، این کشور با رکود شدید اقتصادی ، بی کاری و درنهایت ریزش اقتصادی رووبرو شده است که حتی در تامین حقوق کارمندان و کارگران نیز با مشکلات جدی روبرو شده است .

در همین رابطه در روزهای اخیر اعتراضات وسیع صنفی و کارگری ، معلمان، فرهنگیان و کارمندان ادارات دولتی در شرق کوردستان و ایران شکل گرفته است

جمعیت حقوق بشر کوردستان