شکنجە وکیل زندانی در زندان اطلاعات

kmmk

مسعود شمس نژاد وکیل کورد اهل ارومیە کە روز سەشنبە ۱٨ دی ماە ۱۳۹۷ خورشیدی توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران دستگیر شدە بود ، در زندان اطلاعات جمهوری اسلامی شکنجە میشود.

بنا بە گزارشات یک منبع اگاە، مسعود شمس نژاد بە زندان اطلاعات در خیابان دانشکدە ارومیە منتقل شدە است و در انجا مورد آزار و شکنجە قرار گرفتە است و خانوادە وی باوجود پیگیریهای مکرر نە تنها موفق بە دیدار نامبردە نشدند کە از سوی ماموران ادارە اطلاعات مورد تهدید قرار گرفتەاند کە نباید خبر دستگیری مسعود شمس نژاد علنی شود.

لازم بە یادآوریست کە مسعود شمس نژاد وکالت بسیاری از زندانیان سیاسی کورد همچون حبیب اللە گلپریپور زندانی اعدام شدە و بسیاری دیگر را بر عهدە گرفتە بود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان
@kmmkkurdistan