هەورامان/اطلاعات سپاه دو نفر را بازداشت و یک تن را احضار کرد

KMMK:
سه‌شنبه ۱۷ دی نیروهای اطلاعات سپاه ایران با هجوم به محل کار آرام ادوایی و برهان ادوائیان از اهالی روستای سلین آنها را بازداشت کردند.

قابل ذکر است که ماموران امنیتی بدون ارائه‌ی حکم قضایی آنها را بازداشت کرده و به مکانی نامعلوم منتقل نمودند.

در همین روز یکی دیگر از اهالی همین روستا با نام برهان ادوایی به اطلاعات سپاه ایران در سولاوا احضار شده و پس از چند ساعت بازجویی، آزاد شده است.

لازم به ذکر است در اواخر آذر ماه چهار تن دیگر از اهالی هورامان با نامهای زانیار مرادی، حمید احمدی، فردین ادوایی و انصار ادوایی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از چند روز به طور موقت آزاد شدند.

طی روزهای اخیر بازداشت فعالین محیط زیستی و مدنی و شهروندان عادی توسط حکومت ایران به منظور ایجاد رعب و وحشت شدت گرفته است. مأموران اداره اطلاعات و اطلاعات سپاه در حین بازداشت فعالین محیط‌زیستی و مدنی بر سر آنان گونی‌ سیاه کرده و آنان را مورد فحاشی قرار داده‌اند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان