پلمپ دفتر انجمن محيط زيست شهر ديواندره

Kmmk,
روز ٢٥ آذرماه ١٣٩٧ شمسی كانال تلگرامى انجمن حفاظت از محيط زيست چلچەمە کە حوزه فعالیتش در منطقە دیواندرە می باشد و بە اسم چلچەمە شناخته شده ، در يك خبر كوتاهى اعلام كرده كه دفتر انجمن حفاظت از محيط زيست چلچەمە پلمپ شده است.

ده ها نهاد و انجمن غير دولتى و مردمى بدون هيچ حقوق و چشم داشتى سالانه شهروندان را در ارتباط با روش هاى حفاظت از محيط زيست و درختكارى و ده ها فعاليت مدنى ديگر آموزش مى دهند ولى اين مراكز دولتى و امنيتى هستند كه محيطى سبز و شهرى بدور از آلودگى را بر ضد منافع خود مى بينند وبرنمی تابد .
انجمن محيط زيست ولات در شهر بوكان نيز چند روز پيش پلمپ شد.

در كجاى اين جهان حفاظت از محيط زيست به ديد يك جرم نگريسته مى شود بجز نظام جمهورى اسلامى ؟

جمعيت حقوق بشر كوردستان ، بستن و ممانعت از فعاليت انجمن هاى مدنى و زيست محيطى از سوى مراكز امنيتى و اطلاعاتى جمهورى اسلامى را تجاوز به كرامت محيط زيست و پاك كوردستان و نقض اشكار و غير قانونى حكومت جمهورى اسلام مى داند و از همه مجامع و رسانه هاى جهانى و داخلى خواستار توجه و صداى براى محيط زيست سوخته ، به تاراج رفته شرق كوردستان باشند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان