نزدیک بە یکصد غیرنظامی توسط نیروهای ق.س.د در هجین نجات یافتند

KMMK :

یگان های مبارزان ق.س.د روز جمعه ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸ در عملیاتی ویژه در غرب کوردستان بالغ بر یکصد غیرنظامی را در شهرک هجین از چنگال تروریست های داعش نجات دادند

عملیات نیروهای سوریه دمکراتیک معروف بە ق.س بە فرماندهی ی پ گ در غرب کوردستان ادامە دارد و تابحال هزاران کیلومتر مربع از داعشی ها و نیروەهای تبهکار وابستە بە ترکیە پاکسازی شدە و هزاران نفر نیز کە در اسارت این تبهکاران بودند آزاد و بە مناطق امن انتقال دادە شدە اند .

جمعیت حقوق بشر کودستان