دولت آمریکا، اعلان جنگ علیه دادجویی و اعتماد ملت “کورد”را متوقف کند

متعاقب محکومیت تصمیم دولت امریکا مبنی بر تعیین جایزە برای رهبران حزب کارگران کوردستان از سوی جمعیت حقوق بشر کوردستان، سازمان دفاع از حقوق بشر کوردستان نیز در بیانیەای اعلام جنگ امریکا علیە ملت کورد را محکوم کرد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان متن بیانیە را عینا منتشر مینماید.

دولت آمریکا، اعلان جنگ علیه دادجویی و اعتماد ملت “کورد”را متوقف کند

اقدام دولت آمریکا در تعیین پاداش برای بازداشت رهبران حزب کارگران کوردستان، اعلان جنگ علیه عدالت جویی و حقوق بشرخواهی، و مشارکت جویی آشکار رئیس جمهور ترامپ در سرکوب مردم و خلق های خاورمیانه،لگدمالی آرزوهای ملت کورد و اعلان جنگ علیه اعتماد مردم کوردستان به دولت ایالات متحده آمریکاست.

وزارت امورخارجه ایالات متحد آمریکا به دنبال مذاکرات اخیرش با دولت والد داعش و به منظور دلجویی از اردوغان قاتل کوردها در ترکیه و سوریه و عراق، متاسفانه جایزه ای ۱۲ میلیون دلاری برای بازداشت مراد کاریلان، جمیل بایاک و دوران کالکان سه رهبر ارشد” پ.ک.ک.” تعیین نموده است.

ملت و مردم تحت ستم کورد در خاورمیانه، تعیین جایزه برای تعقیب رهبران ارشد حزب کارگران کوردستان توسط دولت آمریکا را بروندادی از معاملات نهان و دادوستدهای سیاسی و اقتصادی پشت پرده آن کشور با دولت تروریست پرور اردوغان بر سر موجودیت، حق تعیین سرنوشت، حقوق و خواسته ها و آینده خود قلمداد می نمایند.

سازمان دفاع از حقوق بشر کوردستان نیز به تبع ارزیابی های مردمی، اقدام دولت آمریکا در تعیین پاداش برای بازداشت و احتمالا قتل و ترور رهبران حزب کارگران کوردستان را به مثابه اعلان جنگ علیه دادجویی و عدالت طلبی و مطالبه جویی حقوق برحق ملت کورد، و مشارکت جویی آشکار رئیس جمهور دونالد ترامپ در سرکوب و کشتار مردم و خلقهای خاورمیانه، پایمالی حقوق بشر ، لگدمال کردن آرزوهای ملت کورد و جنگ علیه اعتماد مردم کوردستان به دولت ایالات متحده آمریکا می داند.

از این رو این سازمان از تمامی خلق های خاورمیانه، بویژه از ملت کورد، شخصیتهای مرجع، فعالان مردمی، احزاب و سازمانهای سیاسی و مدنی و حقوق بشری در هر چهار بخش کوردستان می خواهد، با محکوم و مردود نمودن این اقدام غیر قابل قبول آمریکا، از آن کشور بخواهند ضمن لغو و ابطال چنین تصمیم و اقدام نفرت برانگیزی، جنگ علیه اعتماد و آرزوهای مردم کورد را سریعا متوقف نماید.

تاریخ: ۱۷ آبان ۱۳۹۷/ ۸ نوامبر ۲۰۱۸

سازمان دفاع از حقوق بشر کوردستان