خبرنگار سقزی به اتهام نشر اکاذیب به پرداخت جریمه نقدی محکوم شد

KMMK:

آراس قربانی پور خبرنگار سقزی بصورت غیابی به اتهام نشر اکاذیب محکوم و به پرداخت ۲۰ میلیون ریال به حساب دولت محکوم گردید.
این خبرنگار کورد در خبری نسبت به دریافت ۲ قطعه زمین توسط یکی از اعضای سابق شورای شهر سقز در کانال تلگرامی خود خواستار رسیدگی مسئولین امر شد که با شکایت (ع-ا) مواجه و بدلیل عدم حضور نامبرده در دادگاه و دفاع از مطلب منتشره خود ، محکوم شناخته شده است.

شفاف سازی در کلیه امورات وظیفه اصلی رسانه بوده و عدم حضور و نظارت رسانه های مستقل و آزاد بر کارکرد مسئولین و مجموعه تحت امر آنها باعث شده است که مسئولان حکومتی و مجموعه های تحت امر آنها در قبال شهروندان پاسخگو نباشند.
قابل ذکر است، روند شکایت از خبرنگاران مستقل سقزی در ۲ سال گذشته افزایش یافته بطوری که حداقل هر ماه ، یکی از خبرنگاران مستقل سقزی با شکایات مدیران و مسئولین به دادگاه احضار میشوند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان