جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

تیراندازی نیروهای مرزبانی کولبر کورد را زخمی کرد

kmmk: یک شنبه ۲۵شهریور ماه سال ۱۳۹۷خورشیدی، یک کولبر کورد در مرز شهر سردشت بر اثر تیراندازی نیروهای مرزبانی به شدت زخمی شد.

این کولبر کورد بانام “رحیم باپیری” اهل روستای سیسر شهر سردشت، هنگام کولبری در منطقه دولبی این شهر از سوی نیروهای مرزبانی مورد شلیک مستقیم قرار گرفته و به شدت زخمی شد.

رحیم باپیری بعد از زخمی شدن توسط اهالی منطقه به بیمارستان شهر سردشت منتقل و اکنون تحت مداوا قرار دارد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

پانزدە درصد ازشهروندان استان ارمیە حشيه نشين هستند.

بازداشت شهروندی اهل نغدە توسط نیروهای امنیتی

بازداشت ها در کوردستان همچنان ادامه دارد