حمله پليس تركيه به تجمع مادران صلح و بازداشت شمارى از انان

KMMK: در ٧٠٠ مين هفته جنبش روزهاى شنبه مادران صلح ، پليس تركيه با حمله به اين تجمع شمار زيادى از مادران را بازداشت كرد.

روز شنبه سوم شهريور ماه ١٣٩٧ شمسى ، مادران افراد ناپديد شده ، در ٧٠٠ مين هفته فعاليت تجمعى خود در روزهاى شنبه تجمع خود را در مقابل سازمان حقوق بشر إستانبول برگزار كردند ولى با حمله پليس روبرو شدند.

پس از مدت كوتاهى از شروع تجمع و به دست گرفتن پلاكاردها كه در ميان جمعيت تقسيم شده بود ، نيروهاى پليس با دخالت و جلوگيرى از اين تجمع خواستار لغو و به انها گفته اند اين تجمع ممنوع مى باشد.
بعداً با حمله به اين مادران و جمع كردن پلاكارها شمارى از انان را نيز بازداشت كردند.

پليس تركيه به بهانه اينكه وزارت داخلى كشور اين تجمع را ممنوع كرده به اين فعالان حمله برده ، در حالى كه هيچ گونه مدركى براى اين دليل در دست نداشتند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان