آتش سوزی گسترده در جنگل های اطراف سردشت

KMMK:  شنبە ۳شهریور ۹۷ جنگل های اطراف روستای شینوه و بێزیلێ در شهر سردشت دچار حریق شده است.ایت آتش سوزی به حدی بوده که بسیاری از جنگل‌ها و مراتع این منطقه در آتش سوخته اند.
قابل ذکر است که احتمال گسترش این آتش سوزی و سرایت به بخشهای دیگر وجود دارد.
هنوز از علت این آتش سوزی خبری منتشر نشده است، ولی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران به بهانه حضور نیروهای احزاب کوردستانی ، بارها اقدام به آتش زدن جنگل های کوردستان کرده‌اند.
امسال نیز به مانند سال‌های گذشته چندین هکتار از جنگل های کوردستان در آتش سوختەاند و حکومت ایران کوچک ترین اقدامی جهت کنترل و خاموش کردن این آتش سوزی انجام نداده است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان