فاجعە انسانی/ بیشترین آمار خودکشی در ایلام

KMMK:استان ایلام در شرق کوردستان بیشترین آمار خود کشی را در  سال ۱۳۹۶ را بە خود اختصاص داده است.

سال گذشته بیش از ۸۹۰ نفر با اقدام به خودکشی جانشان را از دست داده اند.

قابل ذکراست، شرق کوردستان دارای منابع طبیعی و انسانی بسیار زیادی است با این وجود، حکومت ایران زیرساختهای اقتصادی، صنعتی و کشاورزی آن را نابود کرده است. جامعه کوردستان کمترین سهم ممکن را از درآمدها داشته و این موجب فقر شدید جامعه شده است.
غالب بودن ذهنیت مرد سالاری، حمایت حکومت از این تفکر عدم پیگرد قانونی و مجازات متجاوزان به حقوق زنان، موجبات افزایش خودکشی زنان را فراهم کرده است.
استان کرماشان نیز پس از وقوع زلزله و گسترش هرچه بیشتر بیکاری و زندگی مردم در شرایط بسیار بد اقتصادی و زیستی، آمار بالای از خود کشی را دارد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان