وضعيت بيمارستان فجر مريوان، غیر بهداشتی و اسفناك گزارش شدە است

طبق گزارشات رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان امكانات پزشکی  و  وضعيت بهداشت در بيمارستان فجر مریوان  بسيار اسفناك مى باشد.

در این گزارش امدە است کە بیمارستان فجر مریوان فاقد   امکانات ابتدایی مانند تخت کافی، متخصص ، بهداشت و امکانات ضرورى مانند دارو و وسایل ضد عفونی کنندە میباشد.

طبق آخرین آمار منتشر شده، جمعیت شهرستان مریوان ۱٦۸۷۷٤نفر بودە است علاوه بر جمعیت شهری این شهرستان دارای ۱۷٦ آبادى مى باشد، این در حالی است کە  جمعیت  ۵٤۸۳۲  نفری شهرستان سرواباد نیز بە دلیل نبود بیمارستان مجهز  و نزدیکی  بە شهر مریوان  مجبور بە مراجعە بە بیمارستان مریوان هستند. لازم بە ذکر است کە آمار جمعیتی از سایت آمار ایران برداشتە شدە و  این امار مطلق بە سال ۱۳۹٠ است.

بیمارستان فجر درای  ۷۲ تخت فعال  است کە نسبت بە جمعیت دو شهرستان در ازای هر  ۳۱٠۵ نفر یک تخت موجود می باشد. طبق گفتەی یکی از مراجعین بیمارستان بە نام (ک.ب) به دلیل عدم تخت کافی، ۳ نفر بر روی یک تخت در بخش اورژانس مورد مداوا قرار گرفتەاند.

همچنین طبق گزارشات رسیدە بیمارستان فجر از لحاظ بهداشتى در سطح بسيار پائینی قرار دارد کە می توان از جملە بە بخش زنان و زایشگاە بیمارستان اشارە کرد.

در گفتگویی کە جمعیت حقوق بشر کوردستان  با چند تن از مراجعین قبلی بیمارستان داشتە است حاکی از آن است كه در بخش زایشگاە، مادران  بە علت کمبود تخت بیمار بلافاصله پس از بە دنیا آوردن کودک مجبور بە ترک تخت و انتقال بە حیاط  بیمارستان شدەاند.

یکی دیگر از مراجعین خانم (ش.م)  گفت : من درحال زایمان در بخش زایشگاە بیمارستان متوجە وجود حشرات بر روی پاهایم شدم و هنگامی کە از ترس فریاد کشیدم مورد خشم پرستار قرار گرفتە وحتی بامن برخورد فیزیکی شد.

این مطلب خود حاکی از وجود انواع  آلودگیها و شرایط غیر بهداشتی در بخشهای بیمارستان بودە و مسئولین زیربط سعی در  پردە پوشی و مخفی کردن این کمبودها میکنند.

از جملەی وضعيتهاى اسفناك بهداشت میتوان بە نبود بخش آزمايش غربالگری در بیمارستان و مراکز بهداشت دولتی اشارە کرد .کە شهروندان مجبور بە مراجعە بە مراکز خصوصى شدە و متحمل هزینەی بسیار زیاد خواهند شد.

مسأله بە اینجا ختم نخواهد شد، در بیمارستان فجر تنها یک آزمايشگاە وجود دارا کە می توان گفت تنها آزمایشگاه دولتی شهر می باشد .کە نوبت دهی و ویزیت پزشکی  در آن بسیار سخت وگاهی ۲ماە بە طول مى انجامد.

اين مشكلات در حالى است كه یک  بیمارستان دیگر در سطح شهر دایر شدە است کە باتوجە بە رشد جمعیت و توریست پذيرى شهرستان مریوان(بە علت وجود مرز رسمی با اقلیم جنوب کوردستان ،وجود دریاچە زریبار، وجود طبيعت سبز و اورامانات) به هیچ وجە جوابگوی مراجعین نمی باشد.

گزارش فوق حاکی از وجود تبعيض آشکار و برنامه‌ریزی شده در امور درمان است. جهت روشنتر شدن وضعيت مى توان شهرستان مریوان را با شهر بابلسر که از لحاظ جمعیتی،  تراکمی نسبی شبیه به هم دارند، مقایسه کرد

شهر بابلسر در استان مازندران، است. شهر بابلسر با جمعیت ۱۲٤۳۲۳نفر دارای دو بیمارستان مجهز است ک یکی ازآنها مختص به امور زنان و زايمان است و دیگری بیمارستان تامین اجتماعی شفا بابلسر کە دارای ۵رشتەی تخصصى(جراحی داخلی، جراحی عمومی،زنان وزایمان،اطفال و بيهوشى)است.

از نظر درجه و میزان بهرمندی آن از امکانات تخصصی پزشکی دارای درجە ۱ ارزشیابی دانشگاە و دارندە گواهینامە لوح دوستدار کودک می باشد وبا داشتن تصفيه خانه مطابق با استانداردهاى زيست محيطى به عنوان واحد سبز شناخته شده است و زباله سوز بيمارستان انهدام كليه زباله هاى شهرستان را تحت پوشش قرار می دهد.

آوردن مشخصات فوق جهت روشن سازی و روشنگری بخشی از تضادهاى موجود در تامین امکانات بهداشتی در دو شهرستان مریوان( کوردستان )و غیر بابلسر( غیر کوردستان )می باشد این درحالی است کە از نظر تعداد مراجعین به مراکز بهداشتی شهرستان مریوان تقریبا ۲برابر شهر بابلسر است.

بە توجە بە گزارش فوق جمعیت حقوق بشر کوردستان با تکیە بر اصل۲۵ منشور حقوق بشر کە اذعان دارد هرکس حق برخورداری از استانداردهای زندگی کافی برای تندرستی و رفاە خود وخانوادەاش ازجملە خوراک،پوشاک،مسکن،مراقبتهای پزشکی و خدمات اجتماعی لازم را دارد وهمچنین اصل۲منشور حقوق بشر کە هر گونە تبعیض به ویژە از حيث نژاد، رنگ ،جنس،زبان،دین و نظر سیاسی بە مثابه ى نقض و پایمال کردن حقوق بشر میداند، لذا وضعيت فوق را در تضاد با مفاهیم به رسمیت شناخته شده حقوق بشر می داند و خواهان تغییر در سیاست های تبعیض آمیز جمهوری اسلامی ایران نسبت به جامعه شرق کوردستان می باشد.

جمعیت حقوق بشر کردستان

20160401