جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

خودکشی دختری نوجوان درشهر ســقز

KMMK:روز دوشنبە ۸مرداد ۱۳۹۷ خورشیدی، دختری نوجوان اهل شهر سقز با هویت “الهام” کە ۱۷سال سن داشت بااقدام بە خودکشی جانش را از دست داد.

طبق گزارش فوق نامبردە قبلأ باخوردن قرص اقدام بە خودکشی کردە بودکە در اثر آن دچار سکتەی مغزی گشتە کە روز دوشنبە جانش را از دست داد.

شایان ذکر است کە معضلات اجتماعی گستردە منجملە ” اعتیاد، فقر اقتصادی، و معیشتی، جبر فرهنگی ، بی تدبیری مسئولین، ناامیدی بە آیندە وغیرە در میان جامعەی ایرانی موجبات خودکشی را فراهم آوردە کە درجامعەی کوردستان چنین روندی چندین برابر بیشتر است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

به وجدانهـاى بيدار فعالين حقوق بشرى

دبیر مشترک (HDP) شهر “مرسین” به زندان محکوم شد

پاوه؛ زخمی شدن سه کولبر از سوی نیروهای مسلح ایران