تداوم آتش سوزيها در شرق كوردستان

جمعه ١٥ تير ١٣٩٧ شمسى در بسيارى از نواحى شرق كوردستان آتش سوزى روى داد كه اسامى تعدادى از آنها به اين صورت است:

روستاى”سيور” كه ٥ هكتار از مراتعش در آتش سوخت، روستاى “سياناو”( سربان چقلان)،جنگلهاى روستاى “شارانى”، روستاى “كانى قولجان”،جنگلهاى روستاى “لنجاو”( كانى چناران) و بسيارى از نواحى ديگر كه مشخصات دقيقشان هنوز در دست نيست.

شايان ذكر است پس از خشكى مراتع و بوته هاى كوهستانها و داخل جنگلها، هر سال وابستگان سپاه پاسداران در جهت كم كردن تراكم گياهى ناحيه و با هدف تخليه روستاها و مهاجرت آنها از اين نواحى دست به اين آتش سوزسیها زده و به قصد انجام اهداف نظامى براى بهره بردارى از اين مناطق موجب تخريب و نابودى طبيعت اين نواحى با منابع طبيعى سرشار شدەاند .
جمعيت حقوق بشر كوردستان