جان باختن کولبر کورد در شهر پاوە

kmmk:

روزجمعە ۱۸ی خرداد ۱۳۹۷ خورشیدی کاسبکاری باهویت “صبور قادری” فرزند حسین ٤۷سالە ، متاهل و ازاهالی روستای نجاری از توابع شهــرپاوە بعلت سقوط وپایین افتادن از کوهستان بەشدت زخمی میشود.

طبق گزارش مربوطه ،نامبردە از ترس شلیک نیروهای مصلح حکومتی در مناطق کوهستانی و صعب العبور آن شهر پرت گشتە و جانش را ازدست میدهد.

شلیک مستقیم نیروهای امنیتی وبەرگباربستن کولبران چندین اتفاقی اینچنینی را بدنبال داشتە، درحالی کە شهروندان ناچارند جهت تأمین مایحتاج روزانە زندگی تمامی راههای دشوار وغیرممکن را می آزمایند.

جمعیت حقوق بشـــر کوردستان