قتل یک شهروند اهل پیرانشار در بازداشتگاە ادارە آگاهی

KMMK:ادارەی آگاهی ایران در  پیرانشهر برادر آقای مصلح قربانی یکی از وکلای سرشناس این شهر بەنام “رحمان “را بازداشت کردە و بعداز مدت کوتاهی از بازداشت آقای قربانی، خبر “فوت” وی را بە خانوادە ابلاغ کردەاند.

طبق خبر فوق، کەکولبرنیووز تأیید نمودە، خانوادەی قربانی پس از تحویل گرفتن جسد برای تعین علت فوت، جسد وی را بە پزشک قانونی انتقال دادەاند.

شایان ذکر است کە این دومین قتل در ۲٤ ساعت گذشتە در شهرهای نلوس و پیرانشار در کوردستان، توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی است.حالاتی اینچنینی در کوردستان همچون اتفاقاتی طبیعی وعادی بەشمار رفتە و هرگز بەصورتی جددی در محاکم قضایی عاملین چنین اتفاقی مورد مواخذە واقع نگردیدە وتنها تنبیە وی انتقالش از شهری بەشهری دیگر میباشد، کە بیشتر جهت سرپوش گذاشتن بر حالت غیرقانونی و فرار از پاسخگویی انجام میشود .

جمعیت حقوق بشر کوردستان