هرسین/ پلمپ چندین مغازە و مجازات شهروندان روزەخوار

kmmk

دوازدهم خرداد ماه سال جاری برابر با هفدهمین روز از ماە رمضان، نیروهای اماکن جمهوری اسلامی در شهر هرسین اعلام کردەاند؛ کە در ایام سپری شدە از ماە رمضان هفت رستوران و قهوه خانه متخلف را پملپ کرده که قوانین مربوط به این ماه را نقض کردەاند.

شایان ذکر است، شهروند روزەخوار اگر در انظار عمومی اقدام به خوردن و آشامیدن نمایند از سوی مراجع قضایی محاکمه و مجازات شلاق و یا جریمه برای ایشان وضع میگردد، برخی اوقات هم شهروند روزە خوار از سوی شهرداری مجبور به حفر یک قبر میشود.

این نوع اعمال اماکن برای حکومت جمهوری اسلامی مانند یک عمل موفق و مهم تلقی میگردد.

یکی از پایەهای آزادی افراد و شهروندان آن است که؛ هیچ کس حق ندارد فردی را بلاجبار وادار به قبول کردن اندیشه و نظری بنماید.

احترام بە ادیان و مذاهب قرین، باید از طریق فرهنگ احترام نهادن به عقاید دیگران در میان جامعه گسترش یابد.

نباید به صورت اجباری شهروندان را ناچار به قبول ادیان و مذاهب و قوانین وضع شده نمود؛ اما آنچه برای جمهوری اسلامی دارای ارزش نبوده، حقوق افراد و دگر اندیشی میباشد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان