جمعی از تاکسیداران سقز به راه اندازی دفتر تاکسی انلاین اعتراض کردند

KMMK :بنا به گزارش هایی جمعی از رانندگان تاکسی با اشاره به وجود تعداد زیاد تاکسی در سه قز به نسبت جمعیت، خواستار حل این موازی کاری ها و جلوگیری از رکود کاری این طیف شدند.

همزمان معاون حمل و نقل شهرداری و رئیس کمیسیون حمل و نقل برای شهرداری سه قز اعلام نمودند حل مشکل از طریق مراجع ذیصلاح در حال پیگیری است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان