گردهـمايى اعتراضى كشاورزان شهـرهـاى نقده و اشنويه در شرق كوردستان

KMMK: در ١٩-٠٢-١٣٩٧ خورشيدى، تعدادى از كشاورزان شهـرهـاى نقده و اشنويه از توابع استان اورميه در شرق كوردستان، مقابل كارخانه توليد قند شهـرستان نقده جمع شده و ابراز نارضايتى به عمل اوردند.

بر اساس منبع خبر و پخش فيلم ويدويى از اين واقعه گردهـمايى اعتراضى اين كشاورزان به اين علت است كه انهـا از فصل پاييز سال گذشته كه محصول خود (چغندر قند) را به اين كارخانه توليد قند فروخته اند، هـيچ دستمزدى را دريافت ننموده اند، و هـمواره وعده و وعيدهـاى غير واقعى را شنيده اند، لذا در اين راستا اقدام به انجام گردهـمايى اعتراضى نموده اند.

بسيار گفتنى و قابل تأمل است كه كارگاهـها و كارخانه هـاى موجود در شرق كوردستان به دليل سياسى بودن وضعيت و جو موجود، و هـمچنين به دليل كوتاهـى و غير مسئولانه رفتار كردن كاربدستان جمهـورى اسلامى ايران، و مهـمتر از هـمه ركود و ورشكستگى اقتصادى ووجود مشكلات عديده اى كه در اين ارتباط در كشور ايران وجود دارد، لذا بايستى قشر رنج ديده و زحمتكش جامعه ى كشاورزان تقاص چنين ناكارامدى را پس دهـند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان