نابودى جنگلهـاى زاگروس در شرق كوردستان سياست هـدفمند جمهـورى اسلامى ايران

نابودى جنگلهـاى زاگروس در شرق كوردستان سياست هـدفمند جمهـورى اسلامى ايران

ك م م ك

با استناد به رويكردهـاى ضد محيط زيستى و طبيعت جنگلهـاى زاگروس در شرق كوردستان در سالهـاى اخير كه توسط نيروهـاى وابسته به جمهـورى اسلامى ايران به اجرا در امده است، دال بر اين واقعيت است كه حكومت جمهورى اسلامى سياستى هـدفمند براى نابودى و از بين رفتن اين طبيعت زنده گام برداشته و مى دارند.

بديهـى است، تبديل به بيابان نمودن جنگلهـا و طبيعت سرسبز شرق كوردستان از طريق شيوه هـاى مختلف به اجرا در امده است.

براى مثال: بستن سدهـاى غير ضرورى و غير كارشناسى و فقط به دليل انتقال اب شيرين از شرق كوردستان به مناطق خشك مركزى كشور ايران، ايجاد اتش سوزيهاى مكرر و عمدى توسط سپاه پاسداران از شاخص هـاى اين عملكردهـاى غير حقوق بشرى است.

گفتنى است، اجراى چنين سياستهـاى ستمكارانه فقط به دليل گسترش فقر و وابسته نمودى بيش از پيش اقتصادى ساكنان اين سرزمين ( كوردهـا) به حاكمان جمهـورى اسلامى مى باشد.

طبق آمار وقايع آتشسوزىهاى منتشر شده در سايت جمعيت حقوق بشر كردستان در سال ١٣٩٥ شمسى : ١١٨ مورد فاجعه زيست محيطى روى داده است ، و بيش از ٧٠٥١٩ هكتار از اراضى شرق كوردستان با اتش سوزى ، خشك سالى از بين رفته اند.

حال بسيار مهـم و ضرورى است كه تنهـا ازطريق اگاه شدن به اين عواقب غير قابل جبران و هـمچنين با ايجاد تشكل هـا ى مردمى، مدنى و محيط زيستى مانع از بين رفتن محيط زيست كوردستان و منابع طبيعى شد.

جمعيت حقوق بشر كوردستان