شلیک ماموران مرزی ایران بە زخمی شدن یک کولبر انجامید

 ک م م ک:
یک‌کولبر کورد به نام سامان صبری در مرز بانه هدف شلیک مأموران قرار گرفت.
این جوان ۲۳ سالە بانەای در مرز بانە مشغول کولبری بوده که از سوی هنگ مرزی ج.ا.ایران هدف گلولە قرار گرفته و بە شدت زخمی شده است.
بر اساس اطلاعات دریافتی نامبرده اکنون بە بیمارستانی در شهر سنه شرق کوردستان منتقل و بستری شده است.
سالانه کولبران کورد هدف کشتار سیستماتیک نیروهای نظامی ایران قرار گرفته و تاکنون صدها کولبر کشته و زخمی شده اند. این در حالیست که سیاست رسمی ایران همواره سیاست تبعیض و حذف در شرق کوردستان بوده و از لحاظ اقتصادی،سیاسی،فرهنگی و… سعی در عقب نگه داشتن کوردها در شرق کوردستان را داشته است.
   
جمعیت حقوق بشر کوردستان