٨ مارس، روز مبارزه با خشونت و تلاش براى زندگى يكسان و آزاد

جمعيت حقوق بشر كوردستان ضمن تبريك روز ٨ مارس به همه جهانيان و به ويژه زنان، بە امید انکە این تلاش و مبارزە برای بە دست ‌آوردن برابری بین زن و مرد، عدالت و به دور از هر گونه خشونت و بى عدالتى به هدف خود برسد.

براى بر ساخت جامعه اى آزاد و دموكراتيك كه در آن انسانها و همه ملتهاى داخل آن آزادانه تصميم براى سرنوشت خود گيرند. بايستى ابتدا زنان را در اين جامعه همچون مردان به دور از هر گونه تبعيض از حقوقى يكسان و برابر و به دور از هر گونه ستم برخوردار باشد.

در اساس مبارزه و تلاش براى آزادى زنان، ايستادن و مقابله در برابر قوانين ضد ارزشهاى انسانى و حكومتهاى ديكتاتورى امروز جهان است.

جمهورى اسلامى ايران بر پايه ايدئولوژى مذهبى و قوانين تبعيض جنسيتى بنيان نهاده شده و سعى بر گسترش جامعه اى از هم گسيخته ميكند و با اين روش مى خواهد به سياست ضد انسانى خود ادامه دهد.

حاكميت جمهورى اسلامى بيش از ٣ دهه است كه سركوب زنان را با نقض حقوق آنها در کل جامعه، محل كار، تحصيل و ادارات … گسترش داده و با اين گونه سياستها هدف آن است كه جامعه را چه از زن، مرد و ملتهاى تحت ستم را زير سلطه خود ببرد.

زنان كوردستان براى مقابله با اين تبعيضات، زنان كوبانى و غرب كوردستان را سرلوحه و رمز خود مى داند و براى رسيدن به اين هدف به مبارزه و تلاش براى زندگى و زنى آزاد و جامعه اى بدون تبعيض در شرق كوردستان به مقاومت برخواسته و زن آزاد را هدف نهايى خود مى داند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان ، با نگاهى به مقاومت و مبارزات زنان در شمال و غرب كوردستان ، بر همين اساس زنان شرق و جنوب كوردستان نيز مى توانند از تجربيات مقاومت آنها به مبارزات و پيشرفت حقوق خود در ميادين مبارزه حضور پيدا كنند.

در پايان جمعيت حقوق بشر كوردستان ضمن تبريك دوباره روز زنان، اميدواريم كه جامعه با مبارزات خود بى عدالتى و نابرابرى را در جامعه از بين برده و جامعه اى را بر اساس آزادى حقوق انسانها و دموكراتيك بنا نهد.

جمعيت حقوق بشر كوردستان