جانباختن ٤ نفر در تظاهرات ديروز شهرهاى دورود و ايذه 

 طبق گزارشهاى جمعيت حقوق بشر كوردستان ، شب گذشته ١٠ دى ماه سال ١٣٩٦ خورشيدى در تداوم اعتراضات چند روز گذشته در شرق كوردستان و ايران در شهر ايذه ٢ نفر و در شهر دورود ٢ نفر با تيراندازى مستقيم نيروهاى انتظامى ، امنيتى جان خود را از دست دادند.
به نقل از نماينده شهر ايذه از توابع استان خوزستان ٢ نفر در جريان اين تظاهرات كشته و طبق گفته هاى فرماندار شهر دورود از توابع استان لرستان كشته شدن ٢ نفر تأييد شده است.
روز ٩ دى ماه نيز در اين شهر ٢ نفر بدست اين نيروها جانباختند. براساس منابع رسيده ، در جريان اين تظاهرات نيروهاى انتظامى جمهورى اسلامى ايران بر روى تجمعات مسالمت آميز مردم خشونت و تيراندازى بعمل مى آورد .
جمعيت حقوق بشر كوردستان